Mengde polartorsk i Barentshavet (Boreogadus saida)

Nærbilde av en polartorsk i naturlige omgivelser.
Foto: Bjørn Gulliksen / Universitetet i Tromsø

Polartorsken er den eneste rent arktiske pelagiske fisken i Barentshavet. Den er tilpasset arktisk vann som typisk har temperaturer helt ned mot frysepunktet, og det kalde vannet vil definere det tilgjengelige habitatet. Polartorskmengden kan gi en indikasjon på de rådende levekårene for en arktisk bestand i Barentshavet.

Hva overvåkes?

Biomasse av polartorsk

Laster graf ...

Figuren viser utviklinga i polartorskmengde målt akustisk i Barentshavet om høsten fra 1986 til 2017. Figuren viser stor fluktuasjon i biomasse over tidsperioden. Det er naturlig å tenke at fluktuasjonene skyldes en kombinasjon av endring i bestandsnivå og endring i utbredelse. Målingene blir gjort i hele Barentshavet, men polartorsken vil også være utbredt lenger nord og øst enn det området som er dekket av toktene.

Status og trend

Etter en lang periode hvor den målte mengden av polartorsk i Barentshavet var nedgående, økte mengdene kraftig i 2016. Overvåkingsdataene tydet på at det var 1-åringer som totalt dominerte biomassen i 2016, men mengden 2-åringer registrert i 2017 var mye lavere enn forventet ut fra toktet i 2016, og totalbiomassen minket kraftig fra 2016 til 2017. Bestandsnivået av polartorsk i Barentshavet er nå igjen under langtidssnittet siden 1986.

Årsaker

Det var overraskende at polartorskmengden økte kraftig i Barentshavet fra 2015 til 2016. Ingenting tydet på dette etter den lange perioden med nedgang. Når bestandsnivået deretter synker fra 2016 til 2017, kan det skyldes at et endret fordelingsmønster har ført deler av polartorskbestanden utenfor dekningsområdet for toktet.

Konsekvenser

Polartorsk er potensielt bytte for torsk, sjøfugl og sel. Dette kan være viktig i en periode hvor bestander av viktige predatorbestander som torskebestanden er stor.

Om overvåkingen

Polartorsk blir overvåket årlig som en del av økosystemtoktet i Barentshavet om høsten.

Steder og områder

Barentshavet

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking