Overnattinger i Longyearbyen

Longyearbyen, Svalbard, sett fra litt opp i sida av dalen og ned mot havet.
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Antall årlige overnattinger i Longyearbyen viser hvor attraktiv Svalbard er som reisemål samtidig som det gir en indikasjon på hvilken påvirkning naturmiljø og kulturminner i Longyearbyen og nærmest tilstøtende områder (dagsutfartsområder) kan utsettes for. Det er en sammenheng mellom antall overnattinger og omfanget av sightseeing, organiserte turer og ikke-organisert friluftsliv som utøves med utgangspunkt i Longyearbyen.

Hva overvåkes?

Antall gjestedøgn

Laster graf ...

Statistikken for overnattinger i Longyearbyen i perioden 1995–2016 viser en klar økning gjennom stort sett hele perioden, med unntak for årene 2008-2012. Etter den tid har det vært en betydelig økning hvert år. Antall overnattinger i 2016 endte på rekordhøye 144 129 gjestedøgn. Den største økningen er knyttet til ferie- og fritidsmarkedet. Her har økningen vært 92% siden 2012.  Personer på kurs/konferanser er økt sju ganger siden 1995. Siden 2009 har antallet overnattinger tilknyttet yrkesreiser gått jevnt ned inntil 2014.

Status og trend

Statistikken for totalt antall overnattinger i Longyearbyen i perioden 1995–2016 viser en  sprangvis økning fra 1995 til 1996, fra 1999 til 2001 og spesielt for de fire siste år.

I perioden 2003–2008 var det en jevn økning og en foreløpig topp ble nådd i 2008 med 92 000 overnattinger. Etter en nedgang de påfølgende 4 årene kom det et tydelig oppsving i 2013. Dette har fortsatt og i 2016 nådde en rekordhøye 144 129 overnattinger totalt.

Den største økningen i antall er knyttet til ferie- og fritidsmarkedet. Her er antall overnattinger nær  fordoblet de siste 4 år. I 2016 nådde en 96 794 gjestedøgn. Personer på kurs/konferanser er sjudoblet sammenliknet med 1995 og denne kategorien har økt jevnt i hele perioden. Når det gjelder yrkesreiser er det en betydelig svakere økning totalt sett for hele perioden. Her var det en topp i 2005. Etter den tid har antall gjestedøgn gått ned, men trenden har snudd de siste to år.

Årsaker

Mange faktorer vil virke inn på antall gjestedøgn i Longyearbyen. Det antas at den viktigste enkeltfaktoren er flytilbudet mellom fastlandet og Longyearbyen. Oppbygging av hotellkapasiteten i Longyearbyen har også betydd mye i en periode, men også markedsføring, tilbudet på turoperatørsiden og den økonomiske situasjon for bedrifter og privatkunder har påvirket utviklingen.

I 2013 startet flyselskapet Norwegian med direkteruter fra Oslo igjen. Dette betyr mye for overnattingsvolumet. For kategorien ferie/fritid har nok den økonomiske krisen i Europa i 2008–2009 virket inn. Denne krisen synes å være over og folk bruker mye penger på reiser/opplevelser igjen.

Når det gjelder yrkesreiser vil bedrifters økonomi ha betydning, men også omfanget av byggevirksomhet og næringsaktivitet i Longyearbyen. Store utbygginger de siste 10–15  årene har også påvirket antall gjestedøgn gjennom noen av arbeiderne som har vært tilknyttet slike prosjekter.

Antall gjestesenger har også økt en god del de siste årene med etablering av flere nye overnattingstilbud.

Konsekvenser

Antall gjestedøgn i Longyearbyen er selvsagt avgjørende for overnattingsbedriftene, men har også ringvirkninger for det øvrige næringsliv:

  • butikker av alle slag
  • turoperatører som selger opplegg av kortere eller lengre varighet
  • museer
  • galleri
  • m.m.

Avhengig av hva overnattingsgjestene foretar seg, vil de kunne utøve en påvirkning på naturmiljøet. Alle som skal reise til Svalbard kommer dit enten med fly eller båt, og økt trafikk vil bety økte klimagassutslipp.

Om overvåkingen

Antall årlige overnattinger i Longyearbyen kan brukes som en indikasjon på den påvirkning som kan forventes på naturmiljø og kulturminner i Longyearbyen og nærmest tilstøtende områder (dagsutfartsområder), og er derfor viktig å overvåke.

Med tilhørende overvåkingsserier knyttet til målinger av påvirkning, kan årsakssammenhenger etableres for menneskelig påvirkning på naturen i Longyearbyen-området.

Steder og områder

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking