Forurensning i lodde i Barentshavet (Mallotus villosus)

Nærbilde av en fanget lodde.
Foto: Havforskningsinstituttet

Lodde har relativt lave nivåer av miljøgifter. Så langt ser det ikke ut til å ha vært noen endring over tid. Unntaket er PBDE, som kan se ut til å ha avtatt.

Hva overvåkes?

Forurensning i lodde i Barentshavet

Laster graf ...

Nivåene av HCB, dieldrin og klordan i 2013-2018 var stort sett lavere enn de grenseverdiene som gjelder for omsetning av fôrmidler. Blant annet fordi analysemetoden har endret seg, er det ikke mulig å vurdere om det har vært noen reell endring i innholdet av plantevernmidler i lodde over tid.

Laster graf ...

Nivåene av bromerte flammehemmere (PBDE) var lave i 2018, som i tidligere år. Nivået av PBDE kan se ut til å ha gått ned etter 2010.

Nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB, sum PCB6 og bromerte flammehemmere (PBDE) var lave i 2016, som i tidligere år. Det ser ikke ut til å ha skjedd noen endring i nivåene av dioksiner og PCB siden overvåkingen startet i 2007, mens nivået av PBDE kan se ut til å ha gått ned etter 2010.

Laster graf ...

Kadmiumnivået har vært relativt stabilt siden 2007, med konsentrasjoner som ligger langt under grenseverdien for råstoff til fiskefôr (2 mg/kg fôrvare med 12 prosent vann). I 2017 var gjennomsnittskonsentrasjonen av kadmium den laveste som har vært målt i perioden.

Status og trend

Kadmiumnivået i lodde har vært relativt stabilt siden 2007, med konsentrasjoner under grenseverdiene både for mattrygghet og for råstoff til dyrefôr. I 2017 var gjennomsnittsnivået av kadmium det laveste som har vært målt siden starten av overvåkningen i 2007. Alle prøver av lodde hadde svært lave nivåer av kvikksølv og bly, med et kvikksølvnivå under miljøkvalitetsstandarden på 0,02 mg/kg våtvekt.

Nivåene av dioksiner og dioksinlignende PCB, sum PCB6 og bromerte flammehemmere (PBDE) var lave i 2018, som i tidligere år. Nivået av PBDE kan se ut til å ha gått ned etter 2010, selv om nivået fortsatt er over miljøkvalitetsstandarden. PCB7 var under miljøkvalitetsstandarden for første gang i 2017 – 2018, og videre overvåkning vil vise om det er en avtakende trend for PCB7.

Nivåene av HCB, dieldrin, toksafen, klordan og α-HCH i 2015-2018 var lavere enn grenseverdiene som gjelder for omsetning av fôrmidler. Disse grenseverdiene gjelder imidlertid bare dersom lodda brukes som råvare til fôrindustrien, uten at den først videreforedles til fiskemel og fiskeolje. Blant annet fordi analysemetoden har endret seg, er det ikke mulig å vurdere om det har vært noen reell endring i innholdet av plantevernmidler i lodde over tid.

Årsaker

Lodde påvirkes av forurensning som har oppstått lokalt eller som føres til Barentshavet med luft- og havstrømmer. Noen miljøgifter kan også finnes naturlig og trenger ikke å skyldes forurensning. Dette gjelder for eksempel kadmium.

Innholdet av miljøgifter i lodde påvirkes av innholdet i det lodda spiser, som er mellomstore dyreplankton. Lodde er altså på et forholdsvis lavt nivå i næringskjeden. Sammen med kort levetid bidrar dette til at innholdet av miljøgifter generelt er forholdsvis lavt i lodda.

For bromerte flammehemmere (PBDE) ser det ut som det kan ha vært en nedgang fra 2007 og fram til i 2017. En mulig årsak kan være redusert bruk av disse stoffene etter et forbud i EU fra 2004.

Konsekvenser

Lodde inneholder relativt lave nivåer av miljøgifter, og ingen av stoffene er i konsentrasjoner over grenseverdier for mattrygghet eller grenseverdier for fôrråvarer. Nivået av miljøgifter i lodde er altså uproblematisk dersom den utnyttes som mat til mennesker eller som fôrråvare. Likevel vil miljøgiftene overføres til og kan påvirke arter som spiser den, slik som torsk, sjøpattedyr og sjøfugl, samt arter enda høyere oppe i næringskjeden. Miljøkvalitetsstandarder er satt for å beskytte disse mer sårbare delene av økosystemet. Av stoffene vi har målt er det bare bromerte flammehemmere, PBDE, som overskrider miljøkvalitetsstandarden, som er satt særlig lavt for PBDE.

EU-regelverk:

  • EU (2002). Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council on undesirable substances in animal feed. Official Journal of the European Union.
  • EU (2006). Commission regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs. Official Journal of the European Union 364: 5–24.
  • EU (2008). Directive 2008/105/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on environmental quality standards in the field of water policy, amending and subsequently repealing Council Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and amending Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council. EU. Official Journal of the European Union 348: 1–27

Norsk regelverk:

Om overvåkingen

Indikatoren beskriver nivået av miljøgifter i lodde og hvordan dette forandrer seg over tid.

Miljøgifter i lodde har vært overvåket av Havforskningsinstituttet (tidligere Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) hvert år siden 2007.
Prøvetakingen foretas primært på Havforskningsinstituttets vintertokt i januar/februar. Normalt tas det prøver fra tre ulike posisjoner, gjerne i ulike områder fra år til år.

Steder og områder

Data er samlet inn for å gi et representativt bilde av situasjonen for lodde i Barentshavet, og det er derfor tatt prøver ved ulike posisjoner hver gang. Hvert år tas det prøver av lodde fra tre posisjoner ulike steder i Barentshavet. 

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking