Klappmyss (Cystophora cristata)

Helfigurbilde av en klappmyss som ligger på snødekt is.
Foto: Kit M. Kovacs & Christian Lydersen / Norsk Polarinstitutt

Klappmyss er en av to pelagiske selarter som det har vært drevet fangst på i norske havområder. Bestanden har gått jevnt ned i årene etter krigen, selv etter at fangsten ble regulert på 1960-tallet. Arten er nå fredet, og bestanden har tilsynelatende stabilisert seg på et lavt nivå.

Hva overvåkes?

Bestand i Vesterisen

Laster graf ...

I de to første tiårene etter annen verdenskrig var beskatningen av klappmyss i Vesterisen altfor hard. Bestanden avtok derfor i størrelse helt fram til slutten av 1960-tallet da reguleringer ble innført i fangstaktiviteten. Til tross for dette fortsatte nedgangen fram til rundt 1980. Etter dette synes bestanden å ha stabilisert seg på et lavt nivå (beregnet til rundt 77 000 dyr i 2019) som antakelig er mindre enn 10 % av nivået for rundt 70 år siden. Bestanden ble derfor fredet i 2007. Blå linje viser modellert totalbestand, rød linje viser modellert ungeproduksjon og grønne prikker viser estimert ungeproduksjon fra flytellinger.

Status og trend

Alle modellbetraktningene tyder på at klappmyssbestanden i Vesterisen har avtatt betydelig i størrelse i perioden fra slutten av 1940-tallet og fram til rundt 1980. Etter dette synes bestanden å ha stabilisert seg på et lavt nivå som antakelig ikke er mer enn 10–15 % av nivået for rundt 60 år siden.

Forvaltningen er basert på estimater av ungeproduksjonen, som igjen er gjort på grunnlag av flytellinger i 1997, 2005, 2007, 2012 og 2018. Fertilitetsdata brukt i modelleringen er fra perioden 1990–1994 og 2008–2010. Etter flytellingen i 2018 ble bestanden estimert til å være ca 77 300 (95 % konfidensintervall 60 100 – 94 600).

Dette tyder på at fredningen i 2007 ikke har gitt noen merkbar oppgang i populasjonen de seneste 12 årene, noe som tyder på at miljøfaktorer trolig begrenser evnen til gjenoppretting. Det foreligger imidlertid ikke sammenliknbare data for bestandsstørrelse og tilgang på næring som gir anledning til å drøfte bestandsutvikling i forhold til næringstilgang.

 

Årsaker

Tidligere ble det drevet kommersiell fangst på arten i Vesterisen, og overvåkingen av bestanden har i stor grad hatt som hensikt å gi et grunnlag for å sette fangstkvoter.

Konsekvenser

I sin langsiktige, føre-var-baserte forvaltningsstrategi har ICES definert en nedre grense av bestandsnivå, som er 30 % av maksimalt kjente måling av bestanden. For bestander som befinner seg på eller under dette nivået anbefaler ICES at det ikke tillates noen form for fangst.

Siden klappmyssbestanden i Vesterisen åpenbart ligger under dette nivået i dag, er anbefalingen fra ICES at det ikke tillates fangst.

Fangsten ble stoppet i 2007, og det foregår i dag kun en begrenset fangst til forskningsformål.

Om overvåkingen

Klappmyss er interessant å overvåke fordi den som isavhengig art (under kaste- og hårfellingsperiodene) kan påvirkes av klimaendringer. Den er også en betydelig predator i Norskehavet og langs iskantsonen.

Forvaltningen er basert på estimater av ungeproduksjonen som gjøres på bakgrunn av tellinger. Dette er valgt fordi det er enklere å telle unger under den avgrensede kastesesongen enn voksen sel. Ungene blir liggende på isflakene under tellinger, mens voksen sel kan forsvinne i havet. Metodene for å beregne totalbestanden er derfor mer indirekte (modellberegninger) og basert på supplerende kunnskap fra andre tokt om reproduktiv status hos hunnene.

Steder og områder

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking