Mengde polartorsk i Barentshavet (Boreogadus saida)

Nærbilde av en polartorsk i naturlige omgivelser.
Foto: Bjørn Gulliksen / Universitetet i Tromsø

Polartorsken er den eneste rent arktiske pelagiske fisken i Barentshavet. Den er tilpasset arktisk vann som typisk har temperaturer helt ned mot frysepunktet, og det kalde vannet vil definere det tilgjengelige habitatet. Polartorskmengden kan gi en indikasjon på de rådende levekårene for en arktisk bestand i Barentshavet.

Hva overvåkes?

Biomasse av polartorsk

Laster graf ...

Figuren viser utviklinga i polartorskmengde målt akustisk i Barentshavet om høsten fra 1986 til 2019. Figuren viser stor fluktuasjon i biomasse over tidsperioden. Det er naturlig å tenke at fluktuasjonene skyldes en kombinasjon av endring i bestandsnivå og endring i utbredelse. Målingene blir gjort i hele Barentshavet, men polartorsken vil også være utbredt lenger nord og øst enn det området som er dekket av toktene.

Status og trend

Mengden av polartorsk i Barentshavet var i 2018 og 2019 på nivå med det laveste som er beregnet siden målingene startet i 1987. Det var redusert områdedekning i nord-øst og sør-øst i 2018 og noe redusert dekning i nord-øst i 2019 som kan være med å forklare de lave målingene, men polartorskmengden i Barentshavet har vist en nedadgående trend siden 2010, med unntak av en svært brå økning og påfølgende minking i 2016-2017.

Årsaker

Det er ikke godt kjent hvorfor polartorskmengden stort sett har vist en nedadgående trend i Barentshavet gjennom det siste tiåret, men en forklaring kan være at polartorskhabitatet i toktdekningsområdet har blitt redusert som følge av temperaturøkning. I tillegg har predasjonspresset fra torsk og sjøpattedyr trolig vært høyt.

Konsekvenser

Polartorsk er potensielt bytte for torsk, sjøfugl og sel. Dette kan være viktig i en periode hvor bestander av viktige predatorbestander som torskebestanden er stor.

Om overvåkingen

Polartorsk blir overvåket årlig som en del av økosystemtoktet i Barentshavet om høsten.

Steder og områder

Barentshavet

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking