Bestanden av nordøstarktisk torsk (Gadus morhua)

Undervannsbilde av en torsk.
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Gytebestanden av nordøstarktisk torsk er i dag på et høyt nivå. Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden.

Hva overvåkes?

Gytebestand og totalbestand

Laster graf ...

Bestanden av nordøstarktisk torsk har mellom 2013 og 2019 opplevd en nedgang.

Status og trend

Både totalbestanden og gytebestanden har vokst siden 2006 og nådde toppen i 2013. Etter dette har det vært en nedgang, men både totalbestand og gytebestand er fortsatt godt over langtidsgjennomsnittet for 1946-2018. Gytebestanden i 2019 er beregnet til 1,5 millioner tonn. Dette er langt over den tiltaksgrensen som er satt av fiskeriforvaltningen. Gytebestanden er viktig for å sikre god rekruttering.

 

Årsaker

Torskebestandens størrelse påvirkes både av naturlige forhold som sjøtemperatur og forekomst av predatorer, samt menneskelig påvirkning. Fiske er den viktigste menneskelige påvirkningen.

Avtalt kvote for 2020 er 738 000 tonn. Dette er 48 000 tonn høyere enn rådgivningen fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) som er basert på den reviderte fangstregelen for 2016. For 2019 var avtalt kvote 725 000 tonn, som var 50 000 tonn høyere enn rådgivingen fra ICES.

Total internasjonal fangst i 2018 var 778 000 tonn. Det norske fisket var 334 000 tonn. Fisket i 2018 anses for å ha vært bærekraftig.

 

Andre fangstnasjoner i rangert rekkefølge:

 • Russland
 • Færøyene
 • Storbritannia
 • Spania
 • Grønland
 • Island
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Polen
 • Portugal
 • Hviterussland
 • Estland

Om lag 70 prosent av årsfangsten tas med bunntrål. Resten fanges med garn, line, snurrevad og juksa.

Konsekvenser

I kvoterådet for 2020 klassifiserte ICES bestanden til å ha god reproduksjonsevne og beskatningen til å være bærekraftig. Gytebestandens størrelse er over føre-var-nivået, noe den har vært siden 2002. Fiskedødeligheten ble redusert betydelig fra godt over kritisk nivå i 1999 til under føre-var-nivået fra og med 2008. I de siste årene har den igjen økt noe og var i 2018 på føre-var-nivået.

Lavt fiskepress har bidratt til å holde bestanden på et høyt nivå, og i tillegg har god tilgang på mat og relativt høye temperaturer bidratt til at vi i mange år nå har hatt svært gode bestander av både torsk og hyse i Barentshavet. Temperaturøkning har gitt fisken et større leveområde og bedre tilgang til mat.

Om overvåkingen

Indikatoren har som formål å vise størrelsen på gytebestanden av nordøstarktisk torsk i Barentshavet over tid. Bestanden overvåkes av norske (www.imr.no) og russiske (www.pinro.ru) havforskningsinstitutter. Beregningen av gytebestandens størrelse gjøres en gang i året, og er basert blant annet på historisk fangstdata og data fra forskningsfartøyer.

Norske og russiske havforskningsinstitutter bidrar gjennom det internasjonale havforskningsrådet (ICES) til å gi råd til den norsk-russiske fiskerikommisjonen som forvalter torskebestanden i Barentshavet.

Steder og områder

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking