Bestanden av nordøstarktisk torsk (Gadus morhua)

Undervannsbilde av en torsk.
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

Gytebestanden av nordøstarktisk torsk er i dag på et høyt nivå. Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden.

Hva overvåkes?

Den nordøstarktisk torskebestanden i Barentshavet

Laster graf ...

Grafen viser beregnet bestand av nordøstarktisk torsk.

Status og trend

Både totalbestanden og gytebestanden har vokst siden 2006 og nådde toppen i 2013.

Etter dette har det vært en nedgang, men både totalbestand og gytebestand er fortsatt godt over langtidsgjennomsnittet for 1946-2020.

Gytebestanden i 2021 er beregnet til 900 000 tonn. Dette er langt over den tiltaksgrensen som er satt av fiskeriforvaltningen. Gytebestanden er viktig for å sikre god rekruttering.

 

Årsaker

Torskebestandens størrelse påvirkes både av naturlige forhold som sjøtemperatur og forekomst av predatorer, samt menneskelig påvirkning.

Fiske er den viktigste menneskelige påvirkningen.

Avtalt kvote for 2022 er 708 480 tonn. Dette er identisk med rådgivningen fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) som er basert på en reviderte fangstregel for 2016.

Total internasjonal fangst i 2020 var 693 000 tonn. Det norske fisket var 334 000 tonn. Fisket i 2020 anses for å ha vært bærekraftig.

Andre fangstnasjoner i rangert rekkefølge: Russland, Færøyene, Storbritannia, Spania, Island, Grønland, Tyskland, Frankrike, Polen, Portugal, Hviterussland og Estland.

Om lag 70 prosent av årsfangsten tas med bunntrål. Resten fanges med garn, line, snurrevad og juksa.

Konsekvenser

I kvoterådet for 2022 klassifiserte ICES bestanden til å ha god reproduksjonsevne og beskatningen til å være bærekraftig. Gytebestandens størrelse er over føre-var-nivået, noe den har vært siden 2002.

Fiskedødeligheten ble redusert betydelig fra godt over kritisk nivå i 1999 til under føre-var-nivået fra og med 2008. I de siste årene har den igjen økt noe og var i 2020 like over føre-var-nivået.

Lavt fiskepress har bidratt til å holde bestanden på et høyt nivå, og i tillegg har god tilgang på mat og relativt høye temperaturer bidratt til at vi i mange år nå har hatt svært gode bestander av både torsk og hyse i Barentshavet.

Temperaturøkning har tidligere år gitt fisken et større leveområde og bedre tilgang til mat. Men i de siste årene har utbredelsesområdet i Barentshavet blitt redusert. Dette skyldes både lavere sjøtemperatur og nedgang i bestanden.

Om overvåkingen

Indikatoren har som formål å vise størrelsen på gytebestanden av nordøstarktisk torsk i Barentshavet over tid. Bestanden overvåkes av norske (www.hi.no) og russiske (www.pinro.ru) havforskningsinstitutter. Beregningen av gytebestandens størrelse gjøres en gang i året, og er basert blant annet på historisk fangstdata og data fra forskningsfartøyer.

Norske og russiske havforskningsinstitutter bidrar gjennom det internasjonale havforskningsrådet (ICES) til å gi råd til den norsk-russiske fiskerikommisjonen som forvalter torskebestanden i Barentshavet.

Steder og områder

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking