Indikatorer - komplett liste

Full oversikt over alle indikatorene i MOSJ.

Indikatorer

 • Antall registrerte snøskutere

  Antall registrerte snøskutere på Svalbard overvåkes fordi antall snøskutere antas å være positivt korrelert med mengden ferdsel og dermed med potensialet for påvirkning på…

 • Artssammensetning av dyreplankton i Kongsfjorden

  Det pelagiske økosystemet i Kongsfjorden påvirkes av innstrømming av atlantisk og arktisk vann.…

 • Bestanden av lodde i Barentshavet

  Lodde er viktig næring for fisk, sjøfugl og sjøpattedyr, og vurderes derfor som en nøkkelart i Barentshavet.

 • Bestanden av nordøstarktisk torsk

  Gytebestanden av nordøstarktisk torsk er i dag på et høyt nivå. Den nordøstarktiske torsken er den største torskebestanden i verden.

 • Bestanden av snabeluer i Barentshavet

  Bestanden av snabeluer har en positiv utvikling. Rekrutteringen til bestanden var svak fra 1996 til 2004, men har blitt klart styrket etter dette.

 • Bestanden av ungsild i Barentshavet

  De siste årene har sildebestanden vært i nedgang, men ser nå ut til å ha stabilisert seg.…

 • Bestanden av vanlig uer i Barentshavet

  Vanlig uer er klassifisert som en truet art. Bestanden er lav og fortsetter å synke. De senere årene er det satt i gang tiltak for å bedre situasjonen.

 • Biomasse av dyreplankton i Barentshavet

  Dyreplankton er små, enkle organismer som driver med havstrømmene og som i hovedsak har hele sin livssyklus i de frie vannmassene.…

 • Cruiseturisme

  Cruiseturismen har økt betydelig på Svalbard de siste 10–15 årene. Cruisevirksomheten kan påvirke naturmangfold og kulturminner negativt.…

 • Fangst av grønlandssel

  Fangst av grønlandssel foregår i dag i Vesterisen (Grønlandshavet ved Jan Mayen) og i Østisen (den sørøstlige delen av Barentshavet og Kvitsjøen).…

 • Ferskvannfluks i Framstredet

  Transport av ferskvann i Øst-Grønlandsstrømmen gjennom Framstredet overvåkes fordi dette kan påvirke det regionale klimaet i Nord-Europa.…

 • Fiskedødelighet i Barentshavet

  Barentshavet er et viktig fiskeriområde. Her fiskes det årlig store kvanta, først og fremst av torsk, hyse, lodde og noe reke, blåkveite og snabeluer

 • Fjellrev

  Verdens naturvernunion (IUCN) har utnevnt fjellreven som en av 10 "flaggskip-arter" for å belyse effekter av klimaendringer.…

 • Forurensning i lodde i Barentshavet

  Lodde er en viktig nøkkelart i økosystemet i Barentshavet, og miljøgifter i lodde vil bli overført videre oppover i næringskjeden. Lodde har lave nivåer av miljøgifter.…

 • Grønlandssel

  Grønlandssel overvåkes fordi bestanden kan påvirkes av fangst og fordi arten er isavhengig og kan påvirkes av klimaendringer.…

 • Havistykkelse i Polhavet målt i Framstredet

  Isdekket i Polhavet er sentralt for klimaet både globalt og i Arktis. Det setter også viktige rammer for økosystemene i Arktis.…

 • Havisutbredelse i Barentshavet og Framstredet

  Utbredelse av havis er viktig å overvåke fordi det er sentralt for klimaet i Arktis og globalt, og fordi det setter viktige rammer for økosystemene i Arktis.…

 • Havnivå

  Skulle én størrelse beskrive jordens klima, måtte det sannsynligvis være globalt havnivå.…

 • Hvalross

  Hvalrossbestanden på Svalbard ble nesten utryddet ved jakt for flere hundre år siden og den er fortsatt rødlistet (Sårbar). Tellinger på liggeplasser viser at bestanden er i vekst.

 • Individuelle reisende

  Ferdsel har potensial for negative effekter på fugl, pattedyr og kulturminner. Flertallet av de individuelle reisende ferdes på en hensynsfull måte, men det finnes unntak.…

 • Isbjørn

  Isbjørn i Barentshavet lever på havis som forsvinner. Klimaendringer er hovedtrusselen for isbjørn.…

 • Ismåke

  Ismåken er en høyarktisk art som er knyttet til isfylte farvann hele året. Arten forekommer nordøst i Canada, på Grønland, Svalbard og i Russland.…

 • Klappmyss

  Klappmyss er en av to pelagiske selarter som det har vært drevet fangst på i norske havområder.…

 • Klimagasser på Svalbard

  De viktigste drivhusgassene som blir sluppet ut ved menneskelig aktivitet er karbondioksid (CO2), metan (CH4), en samlet gruppe gasser kalt halokarboner, samt lystgass…

 • Krykkje

  Krykkja henter næring i havoverflaten, og fungerer som en indikator for denne delen av det marine økosystemet.…

 • Lomvi

  Lomvi er en næringsspesialist som i hekkesesongen primært lever av pelagiske fiskearter som lodde og sild.…

 • Lufttemperatur og nedbør

  Temperatur og nedbør er klimatiske nøkkelelementer som påvirker økosystemer og menneskelig aktivitet.…

 • Lufttilførsler av miljøgifter til Barentshavet

  Miljøgifter fraktes til Barentshavet med luft- og havstrømmer, lufta er den raskeste og mest effektive transportveien.…

 • Massebalanse for isbreer på Svalbard

  På grunn av klimaendringene med økte temperaturer, er det et sterkt fokus på isbreer som smelter. På Svalbard overvåkes flere isbreer for å finne ut om de taper is.…

 • Mengde polartorsk i Barentshavet

  Polartorsken er den eneste rent arktiske pelagiske fisken i Barentshavet. Den er tilpasset arktisk vann som typisk har temperaturer helt ned mot frysepunktet, og det kalde…

 • Miljøgifter i fjellrev

  Fjellreven på Svalbard er en toppredator og åtseleter som høster både av den landbaserte og marine næringskjeden, noe som gjør den utsatt for høye nivåer av miljøgifter.…

 • Miljøgifter i innsjøsedimenter

  Nivåene av miljøgifter i innsjøsedimenter er generelt lave i Arktis. De klassifiseres som ubetydelig til moderat forurenset.…

 • Miljøgifter i isbjørn

  Miljøgiftbelastingen i isbjørn på Svalbard er dominert av fettløselige organiske miljøgifter, deres nedbrytningsprodukter (metabolitter) og perfluorerte forbindelser.…

 • Miljøgifter i polarlomvi

  Polarlomvi, en alkefugl, er i sterk tilbakegang av delvis ukjente årsaker. Arten er en viktig indikator for tilstanden til næringsnettet i Barentshavet siden den er svært…

 • Miljøgifter i polarmåke

  Polarmåken er øverst i næringskjeden og dermed utsatt for høye nivåer av stabile organiske miljøgifter.…

 • Miljøgifter i polartorsk

  Polartorsk er en arktisk fisk som lever av større plankton, og som selv er viktig mat for fiskespisende fisk som torsk, og for sel, hval og sjøfugl.…

 • Miljøgifter i ringsel

  Det er funnet moderate nivåer av miljøgifter i ringsel på Svalbard. Ringsel er isbjørnens viktigste byttedyr, og moderate miljøgiftnivåer i ringsel kan bidra til høye…

 • Miljøgifter i røye

  Nivåene av miljøgifter i røye er generelt lave i Arktis. Noen av de høyeste PCB-verdiene i arktisk ferskvannsfisk er likevel målt i stasjonær røye fra Ellasjøen på…

 • Miljøgifter i steinkobbe

  Steinkobbe er en toppredator og lever mest av fisk. Dette gjør steinkobbe utsatt for høye nivåer av miljøgifter.…

 • Overnattinger i Longyearbyen

  Antall årlige overnattinger i Longyearbyen viser hvor attraktivt Svalbard er som reisemål samtidig som det gir en indikasjon på hvilken påvirkning naturmiljø og…

 • PCB i bunnsedimenter nær bosetningene på Svalbard

  Det er registrert betydelig PCB-forurensning enkelte steder på Svalbard, særlig i overflatejord ved de russiske bosetningene.…

 • Permafrost

  En effekt av klimaendringene i Arktis er oppvarming og tining av permafrosten.…

 • Polarlomvi

  Siden polarlomvi beiter på nøkkelarter i økosystemet og er så tallrik, kan den være en god indikator på produktiviteten i økosystemet.…

 • Polarmåke

  Polarmåken har en sirkumpolar, høy-arktisk utbredelse, og hekker over hele Svalbard.…

 • Radioaktivitet i fisk

  Cesium-137 (Cs-137) er et radioaktivt stoff med en halveringstid på ca. 30 år.…

 • Strandsøppel på Svalbard

  Det foregår en omfattende forsøpling av havene, både strendene, vannet og havbunnen.…

 • Svalbardrein

  Svalbardrein finnes kun på Svalbard og forvaltning av denne arten er derfor et særnorsk ansvar.…

 • Svalbardrype

  Svalbardrypa er den viltarten som det høstes flest av på Svalbard. Kunnskap om størrelse, utvikling og årvisse variasjoner i bestanden er mangelfull.…

 • Temperatur og salinitet i Framstredet

  Vestspitsbergenstrømmen (VSS) er den eneste strømmen som transporterer varmt (>3°C) atlanterhavsvann til Nordishavet.…

 • UV i Ny-Ålesund

  For høye doser av ultrafiolette (UV) stråler kan skade utviklingen og veksten til planter og mikroorganismer og blant annet føre til solbrenthet og hudkreft hos mennesker.…

 • Uttak av fjellrev

  På Fastlands-Norge har fjellreven rødlistestatus som «kritisk truet» av utryddelse og den er blitt en «prioritert art» under Naturmangfoldloven.…

 • Uttak av isbjørn

  Det har tidligere vært drevet en utstrakt fangst av isbjørn på Svalbard, men siden 1973 har arten vært totalfredet.…

 • Uttak av svalbardrein

  Uttaket av svalbardrein overvåkes for å sikre at jakten ikke skal ha uønskede negative effekter på bestanden. Det årlige uttaket er begrenset mht.…

 • Uttak av svalbardrype

  Uttaket av rype overvåkes for å sikre at jakten ikke skal ha negative effekter på bestanden. Svalbardrypa er den eneste landfugl som er på Svalbard hele året.…

 • Varighet av snødekke på land

  Snødekke er en indikator på klimaendringer da både temperatur og nedbør kontrollerer den.…

 • Ærfugl

  Ærfugl overvåkes fordi den er en viktig art i den arktiske marine næringskjeden.…