Individuelle reisende

Individuelle reisende på Svalbard
Foto: Øystein Overrein / Norsk Polarinstitutt

Ferdsel har potensial for negative effekter på fugl, pattedyr og kulturminner. Flertallet av de individuelle reisende ferdes på en hensynsfull måte, men det finnes unntak. Tidsserien viser antallet og spredningen av individuelle reisende (både turister og forskere) ut i de avsidesliggende områdene langt unna bosetningene.

Hva overvåkes?

Antall personer i meldepliktig område

Laster graf ...

Totalt antall individuelle reisende utenfor Forvaltningsområde 10 (som omfatter Nordenskiöld Land, Dickson Land, Bünsow Land, deler av Sabine Land og nærområdet til Ny-Ålesund, samt Isfjorden, van Mijenfjorden og Kongsfjorden).

Antallet individuelle reisende har variert mellom 380 og 925 siden 1997. Antall individuelle reisende har økt jevnt og avhenger av is- og værforhold, private initiativ, andre turoperatørers tilbud og ferdsel i tilknytning til forskning. Antallet seilbåter som drar på tur utenfor Forvaltningsområde 10 er økende i de senere år.

Status og trend

Antallet individuelle reisende har variert mellom 400 og 700 siden 1998 og frem til 2014. Etter den tid har det vært en jevn økning i ferdselen. Året 2017 var et unntak. Forskningspersonell utgjør en varierende andel av dette antallet avhengig av hvilke typer prosjekter som pågår til enhver tid og hvor de geografisk er plassert. For Det internasjonale polaråret 2007–2008 er det mange forskere i datagrunnlaget.

Reiselivsstatistikken viser at rekreasjon er formålet med reisen for ca. ⅔ av personene, mens forskerne normalt utgjør ¼ av antall personer. Oppholdstiden for forskere i felt er imidlertid gjerne lenger.

Årsaker

I følge Sysselmannen var det fram til 2008 en økning i antall private seilbåter som ankom Svalbard og seilte langs vestkysten. Enkelte drar også mye lenger. En økning i antall småbåter i Longyearbyen og Ny-Ålesund kan ha bidratt.

Det internasjonale polaråret forklarer deler av økningen fra 2006 til 2007–2008. Siden 2013 har det vært en jevn sterk økning, sannsynligvis av både forskere og andre individuelle reisende.

Hovedmengden av ferdselen skjer i perioden juni–august.

Konsekvenser

Gruppen «individuelle reisende» spenner over et vidt spekter av typer reisende med ulike formål for sine opphold. Forskere deltar på forskningsprosjekter som omfatter fanging, bedøving og merking av dyr. Andre foretar bare passiv telling eller forsker på isbreer, planter, marine organismer osv. Turister opplever dyrelivet, naturen og kulturminnene uten at de er veiledet eller styrt av en guide, noe som medfører stort ansvar for riktig ferdsel.

Viktigere enn antall personer er antall feltdøgn de representerer, men det fanges ikke opp her. Hvordan de individuelle reisende fordeler seg i grupper er også av betydning – for eksempel vil 30 personer fordelt på 5 grupper og 5 baseleirer påvirke miljøet på en annen måte enn 30 personer fordelt på 6–10 grupper av ulik størrelse som besøker et stort antall steder. Baseleirer kan også gi vegetasjonsslitasje/stidannelse, mens nomadiske grupper kan berøre langt flere lokaliteter.

Ferdselen har potensial for mulige negative effekter på fugl, pattedyr og kulturminner. Individuelle reisende foretar sine ilandstigninger på selvvalgte steder uten å bli ledet av en ekspedisjonsleder eller guide. De skal selvsagt etterleve bestemmelsene i Svalbardmiljøloven og turistforskriften, men de er ikke forpliktet til å forholde seg til Site Guidelines slik AECO sine medlemmer og turister må. Forskergrupper har ofte tilhold på samme sted over en lengre feltperiode.

Flertallet av de individuelle reisende ferdes på en hensynsfull måte, men unntak finnes. Mangelfull kunnskap om regelverket er oftest årsaken når folk ikke opptrer hensynsfullt. Fra de senere år er det kjent tilfeller av brudd på kulturminnelovgivningen forårsaket av individuelle reisende. Ofte gjelder dette telting/leirslagning eller brenning av bål innenfor sikringssonen rundt fredete kulturminner. Enhver har ansvar for å sette seg inn i lover og forskrifter, og undervisnings- og forskningsinstitusjoner har et overordnet ansvar for opplæring av sitt personell.

Et fåtall isbjørn er skutt i nødverge de siste tiår utenfor Forvaltningsområde 10. Flere av disse er skutt av forskere, og noen er skutt av turister og guider. Ferdsel av folk inn i sentrale isbjørnområder kan skape konfliktsituasjoner som er fatale for isbjørn eller mennesker, så grundig opplæring og bruk av riktig utstyr for å skremme isbjørner er viktig.

Om overvåkingen

Det er viktig å følge utviklingen i antall individuelle reisende i områder på Svalbard med meldeplikt, det vil si utenfor Forvaltningsområde 10 (som omfatter Nordenskiöld Land, Dickson Land, Bünsow Land, deler av Sabine Land og nærområdet til Ny-Ålesund samt turer på fjordisen og kortvarige ilandstigninger fra båt i Isfjorden, Van Mijenfjorden og Kongsfjorden).

Tidsserien gir en indikasjon på antallet og spredningen av individuelle reisende ut i de avsidesliggende områdene langt unna bosetningene.

Steder og områder

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking