Lufttilførsler av miljøgifter til Barentshavet

Oversiktsbilde av forskningsparken i Longyearbyen på Svalbard, tatt i pent vær en lys vinterdag.
Foto: Kim Holmén / Norsk Polarinstitutt

Miljøgifter fraktes til Barentshavet med luft- og havstrømmer, lufta er den raskeste og mest effektive transportveien. Hovedkildene til forurensningene som måles i lufta finner vi utenfor Arktis. I mange år har det vært en nedgang for flere av miljøgiftene. De siste årene har denne trenden stagnert, og i noen tilfeller har tilførslene økt noe.

Hva overvåkes?

Forurensning i luft

Laster graf ...

Årlig middelkonsentrasjon av HCB i luft på Zeppelinobservatoriet. Figuren viser hvordan HCB i lufta på Svalbard har økt de siste ti årene.

Laster graf ...

Årlig middelkonsentrasjon av sum PAH i luft på Zeppelinobservatoriet. Figuren viser at den årlige middelkonsentrasjonen av PAH i luft hadde en klar nedadgående trend fra 1998 til 2006. Etter dette har nivåene vært relativt stabile, med noen variasjoner fra år til år og forhøyede nivåer i 2013 og 2014. Toppene i noen år skyldes i hovedsak enkeltepisoder med høye nivåer.

Laster graf ...

Årlig middelkonsentrasjon av sum PCB i luft på Zeppelinobservatoriet. Figuren viser PCB i lufta ved Zeppelin-observatoriet. Den langsiktige trenden er at nivåene har gått ned, men også her er det variasjoner fra år til år.

Laster graf ...

Årlig middelkonsentrasjon på Zeppelinobservatoriet. Figuren viser at konsentrasjonene varierer fra år til år og ingen entydige trender kan ses.

Laster graf ...

Årlig middelkonsentrasjon på Zeppelinobservatoriet. Figuren viser at det har vært liten endring i kvikksølvnivåene i lufta på Svalbard siden 2000. Dette er i sterk kontrast til observasjoner på lavere breddegrader, som viser en avtagende trend.

Status og trend

I 2015 var konsentrasjonene av PCB, PAH og de fleste plantevernmidler som måles i lufta ved Zeppelin på samme nivå, eller litt lavere enn tidligere år. Nivåene av PCB og bromerte flammehemmere (PBDE) varierer fra år til år, og det er ingen tydelige trender å se. PFAS og HBCD er hovedsakelig under deteksjonsgrensen og ingen tydelige trender kan ses.

De fleste av PFAS-forbindelsene som måles på Svalbard er under det analytiske deteksjonsnivået, nivåene er med andre ord så lave at de ikke vises i målingene. PFOS, PFOSA og PFOA er de forbindelsene som i størst grad er målt over deteksjonsnivået.

Nivået av kvikksølv som måles i lufta på Svalbard varierer gjennom året. Om vinteren transporteres forurenset luft fra vestlige, sentrale og østlige deler av Europa nordover, noe som fører til høyere nivåer av kvikksølv i lufta på Svalbard. Om sommeren er nivåene også høye. Årsaken er avdamping av kvikksølv fra havet, fordi havisen smelter. Om våren er episoder hvor kvikksølvnivåene i lufta er sterkt redusert. Dette skyldes prosesser i atmosfæren som omdanner kvikksølv til mer reaktive forbindelser som avsettes på bakken, på is og i havoverflater. Mesteparten av kvikksølvet vil fordampe tilbake til atmosfæren. En liten andel vil ende opp i sedimenter, jord, innsjøer og i havet. Alger og bakterier kan omdanne kvikksølv til det svært giftige metylkvikksølv, og dermed kommer kvikksølvet inn i næringskjeden. Fisk og pattedyr høyt oppe i næringskjeden oppkonsentrerer metylkvikksølv i kroppen gjennom det de spiser.

Årsaker

Konsentrasjonene av miljøgifter i lufta på Svalbard påvirkes av utslipp av miljøgifter i ulike deler av verden, Europa og Asia står for de største bidragene. Konsentrasjonene påvirkes også av klimatiske forhold som påvirker de atmosfæriske tilførselsveiene.

Konsekvenser

Klimaendringer med økt temperatur forventes å gi økt spredning av miljøgifter på global skala. Smelting av havis og tining av permafrost kan forårsake remobilisering og fordamping av miljøgifter til atmosfæren i Arktis. Store skogbranner og branner på dyrket mark har vist seg å gi økt tilførsel av organiske miljøgifter til Arktis. Økt lokal industrietablering (som for eksempel olje- og gassvirksomhet og bergverk) og skipstrafikk i nordområdene kan potensielt bidra til økte tilførsler av noen av de miljøgiftene som måles i lufta på Svalbard.

Det er fortsatt en nedgang i tilførslene og nivåene av flere av miljøgiftene som måles i lufta på Svalbard, men for noen har det vært en svak økning de siste årene. Antatte årsaker kan være fortsatt bruk av miljøgiftene i ulike deler av verden, og at miljøgiftene frigis med økende temperatur fra tidligere avsetninger i miljøet. Kvikksølvnivåene har vært stabile siden 2000.

Om overvåkingen

Overvåkingen utføres som en del av programmet ” Langtransporterte forurensninger i luft og nedbør”  i regi av Miljødirektoratet. Norsk institutt for luftforskning (NILU) utfører overvåkingen og bidrar i tillegg med resultater fra sitt eget måleprogram.

Steder og områder

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking
Annet