Miljøgifter i ringsel (Pusa hispida)

Helfigurbilde av en ringsel på snødekt is.
Foto: Bjørn Frantzen / Norsk Polarinstitutt

Det er funnet moderate nivåer av miljøgifter i ringsel på Svalbard. Ringsel er isbjørnens viktigste byttedyr, og moderate miljøgiftnivåer i ringsel kan bidra til høye nivåer i isbjørn. De fleste såkalte gamle miljøgifter synker i ringsel, mens en tilsvarende nedgang ikke er påvist for nyere miljøgifter.

Hva overvåkes?

Stabile organiske miljøgifter i ringsel

Laster graf ...

Figuren viser en kraftig reduksjon av PCB-153, DDE og klordan (sum av transnonaklor og oksyklordan) nivåer målt i ringselspekk i perioden 1992-2014. Årlig nedgang er 6-8 %.

Laster graf ...

Nivåene av heksaklorbenzen (HCB), alfa-heksaklorsykloheksan (HCH) og toksafener (sum av kongener 26 og 50) i ringsel fra Svalbard viser nedgang i perioden 1992–2014. Årlig nedgang er 6-11 %. Nivåene av den bromerte flammehemmeren PBDE-47 viser ingen trend hos ringsel fra Svalbard.

Laster graf ...

Figuren viser ingen signifikant trend av PFOS målt i plasma hos ringsel i perioden 1990-2010. De høyeste nivåene ble målt i 2004 og de var blitt halverte i 2010.

Status og trend

Overvåking av ringsel viser at konsentrasjonene av fettløselige organiske miljøgifter (PCB-153, DDE, klordaner) har gått ned 6-8 prosent per år mellom 1992 og 2014. Dette er i samsvar med de trendene man ser i andre arktiske dyr, og er en bekreftelse på at internasjonale reguleringer av disse stoffene har vært vellykket.

Nivåene av HCB, α-HCH og toksafener i ringsel fra Svalbard viser også en nedgang i denne perioden. Den årlige nedgangen har vært på mellom 6 og 11 prosent.

For de nyere miljøgiftene ser situasjonen annerledes ut. Nivåene av den bromerte flammehemmeren PBDE-47 viser ingen nedadgående trend hos ringsel fra Svalbard fra 2004 til 2014, mens nivåene av PFOS har variert i perioden 1990-2010, og viser ingen signifikant trend. De høyeste PFOS-nivåene ble målt i 2004, i 2010 var nivåene halvert.

Studier fra Canada og Grønland viser det samme som på Svalbard. De gamle, klassiske miljøgiftene som PCB, DDT, klordaner og α-HCH minker. Studiene fra Canada, som generelt har pågått lengre og inneholder mer data enn studiene fra Svalbard, viser at ringsel i dag inneholder betydelig mindre PCB og DDT enn på 1970-tallet. Samtidig viser de varierende trender for nyere miljøgifter som bromerte flammehemmere og fluorforbindelser.

Et studium fra 2007 viste at nivåer av PCB, bromerte flammehemmere og plantevernmidler i lever hos ringsel er 6-15 ganger høyere i Østersjøen enn på Svalbard.

Dagens nivåer av PCB, klorerte plantevernmidler og PFOS hos ringsel er lave i forhold til isbjørn.

Årsaker

Hovedårsaken til at nivåene av de fleste såkalte gamle organiske miljøgifter synker i ringsel er at produksjonen og bruken av stoffene er regulert nasjonalt og internasjonalt.

Arbeidet med å regulere PCB og klorerte plantevernmidler startet på slutten av 1970-tallet, og det internasjonale forbudet mot stoffene trådte i kraft i 2004 gjennom Stockholmkonvensjonen. Hovedkildene til utslippene av disse stoffene har derfor stoppet opp.

Årsaken til at stoffene fremdeles finnes i miljøet skyldes at de er stabile, og at de kan resirkuleres og oppkonsentreres i næringskjeden.

Produksjon og bruk av de nyere miljøgiftene PBDE-47 og PFOS har blitt begrenset de siste årene. Den største produsenten av PFOS, 3M, stoppet produksjon av PFOS og beslektede stoffer tidlig på 2000-tallet. Både den bromerte flammehemmeren PBDE-47 og PFOS ble inkludert i Stockholmkonvensjonen i 2009.

Polartorsk er et viktig byttedyr for ringsel, og ringselen kan derfor påvirkes av nivået av miljøgifter i polartorsk. Som nevnt over, kan nivået av miljøgifter i ringsel i sin tur påvirke nivået av miljøgifter i isbjørn, da ringsel er et byttedyr for isbjørn.

Konsekvenser

Det er avdekket moderate nivåer av miljøgifter i ringsel fra Svalbard. Nivåene av PCB, plantevernmidler og bromerte flammehemmere er betydeligere lavere i ringsel fra Svalbard, enn i ringsel fra Østersjøen.

Nye studier viser imidlertid at grenseverdiene for når immun- og hormoneffekter kan oppstå er svært lave hos ringsel. Derfor er det grunn til å tro at miljøgiftbelastingen kan påvirke immun- og hormonsystemet hos ringsel på Svalbard på molekylærnivå.

Ringselen kan være spesielt utsatt for miljøgifter når den taper vekt under pelsskifte. Perioder med tæring på kroppsfettet gjør at miljøgifter som er lagret i spekket frigjøres til blodet når fettet forbrennes. Miljøgiftene blir da tilgjengelige og tas opp i viktige organer som lever og hjerne.

Om overvåkingen

Ringsel er en liten, ekte selart som finnes i hele Arktis. Den er den eneste selarten i våre farvann som kan opprettholde pustehull i fastisen. På Svalbard yngler ringselene på isen i fjordene og i drivisen i Barentshavet. Ringsel er det viktigste byttedyret til isbjørn.

Ringsel er en nøkkelart i næringskjeden plankton–polartorsk–ringsel–isbjørn, og overvåkes for å forstå hvordan miljøgifter konsentreres oppover i næringskjeden.

Steder og områder

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking
Annet