Uttak av fjellrev (Vulpes lagopus)

Fjellrev på Svalbard
Foto: Stein Ø. Nilsen / Norsk Polarinstitutt

På Fastlands-Norge har fjellreven rødlistestatus som «kritisk truet» av utryddelse og den er blitt en «prioritert art» under Naturmangfoldloven. På Svalbard derimot er det en stor og livskraftig bestand. All høsting av arter på Svalbard skal skje slik at artenes naturlige produktivitet og mangfold bevares og at bestandenes sammensetning og utvikling ikke endres nevneverdig. Dette krever kunnskap om fangstens påvirkning på bestanden.

Hva overvåkes?

Fangst av fjellrev

Laster graf ...

Antall fjellrev fanget totalt gjennom fangstsesongen på Svalbard. Fangsten foregår i perioden 1. november til 15. mars. Fangsten er angitt for det år fangsten slutter. Uttaket viser ingen klar trend. Uttaket har store mellomårs variasjoner mest beroende på hvordan reproduksjonen hos fjellrev har vært sommeren før fangsten starter, men også om det er fangstet i alle fangstområdene.

Status og trend

I perioden med fangstrapportering har uttaket av fjellrev variert mellom 40 og 300 rev, og overvåkingsdataene viser ingen tydelig langtidstrend.

For perioden fra jaktsesongen 1997–98 til 1999–2000 ble det anmodet om å la være å fangste i Sassendalen og Adventdalen i forbindelse med et forskningsprosjekt.

Sesongen 2008–2009 ble det tatt ut betydelig mer rev enn tidligere (mer enn 300 rev). Dette skyldtes at det på en av fangststasjonene ble drevet fangst av en ekstremt dyktig og ivrig fangster og det ble tatt mer rev enn vanlig, samt at det ikke var drevet fangst på den aktuelle fangststasjonen siden 2001–2002-sesongen.

Det lave uttaket sesongen 2011–2012 krever også en forklaring. Dette var første fangstsesong etter rabiesutbruddet på Svalbard høsten 2011 og starten på fangstsesongen begynte en måned forsinket dette året grunnet utbruddet. Videre var dette en sesong med mye regn-på-snø og det var mye is på tundraen som gjorde det problematisk å komme seg ut i terrenget for å sette opp fellene. Det ble heller ikke drevet fangst i Bellsund fangstområde denne sesongen. Lave fangsttall annenhver sesong etter sesongen 2011-2012 forklares med at dette fangstområdet har fått hvile.

Årsaker

Forskjellen i status for fjellreven på fastlandet og på Svalbard henger sammen med at fjellrev i disse to områdene lever i ulike økosystemer.

På Fastlands-Norge finnes lemenøkotypen av fjellrev, som livnærer seg hovedsakelig av smågnagere.

På Svalbard lever kystøkotypen, som har et betydelig innslag fra den marine næringskjede i sin diett; bl.a. sjøfugl og sjøpattedyr, i tillegg til gås, rype og reinkadaver. Fjellreven på Svalbard har stabilt gode næringsforhold og har ingen konkurrenter tilsvarende det fastlandets fjellrev har i rødreven.

Konsekvenser

Høstingstrykket på fjellrev på Svalbard er lokalt høyt. Til tross for dette ser høsting så langt ikke ut til å påvirke bestandsstørrelsen på Svalbard. En studie finansiert av Svalbard Miljøvernfond har undersøkt hvordan fangst påvirker fjellrevbestanden på Svalbard.

Det ble startet med fangst i et område (Austfjordnes) som det ikke var fangstet i på en stund. Dette ga mulighet for å undersøke demografi og genetisk struktur i en naturlig og i en fangstet fjellrevbestand (dvs. en «før- og etter-fangstsituasjon»).

Fangst påvirket alders- og kjønnssammensetningen (demografien) hos bestanden av fjellrev. Generelt økte andelen ungrev i bestanden etter fangst, men den viktigste og alvorligste effekten var at andelen eldre tisper (de som reproduserer) var betydelig redusert i en fangstet bestand sammenlignet med en ikke-fangstet bestand. Dette kan få negative konsekvenser for vekstpotensialet i bestanden fordi fjellrevtisper på Svalbard først begynner å reprodusere når de er eldre enn 3–4 år og ikke med en gang de kan bli kjønnsmodne (dvs. når de er 10 mnd gamle).

Genetiske analyser i denne undersøkelsen viste også at det i hovedsak er unge hannrever som vandrer inn i områder som fangstes og som således bidrar til å reetablere bestanden igjen.

Om overvåkingen

I utgangspunktet skal all høsting av arter på Svalbard skje slik at bestandene sitt nivå opprettholdes og at artenes naturlige kjønns- og alderssammensetning ikke endres. Det betyr et lavt uttak.

På fastlandet er fjellreven en kritisk utrydningstruet art i tilbakegang, mens Svalbard har en stabil, god bestand.

Fjellreven har en spesiell økologisk tilpasning med overlapp til både det terrestre og marine økosystem. Den er aktuell i forbindelse med rabies og parasitter. Svalbardbestanden er forbundet med stort forvaltningsansvar og er av betydelig forskningsinteresse.

Lokalt er interessen for høsting av fjellrev rimelig stor.

Med dagens raske endringer i klima, og påfølgende fremtidige ukjente effekter på de arktiske økosystemene, er det viktig at fjellrevbestanden på Svalbard overvåkes nøye. Endring i klima kan endre tilgangen på byttedyr, både fra den terrestre og marine næringskjede, samt at redusert havis vil forhindre innvandring av rev fra andre arktiske kontinenter.

Steder og områder

Spitsbergen.

Forhold til annen overvåking

Overvåkingsprogram
Internasjonale miljøavtaler
Frivillig internasjonalt samarbeid
Relatert overvåking